trauma03.jpg

"ULTRASONOGRAFIA V ORTOPÉDIÍ"

Na našom pracovisku máme možnosť v diagnostike a liečbe používať jeden z najmodernejší a najvýkonnejší sonografov ktoré sú súčasne vo svete k dispozícii. To nám výrazne pomáha v precíznej diagnostike, liečbe formou intervenčnej procedúry a následnom sledovaní chorobného stavu formou ultrasonografického monitoringu. Je možná diagnostika ochorení chrbtice, ramena, lakťa , zápästia, ruky, bedra, kolena, členka, chodidla. Na sonografe vizualizujeme svaly, svalové úpony, povrch kosti, periost, cievy, nervy, väzy, burzy, kĺbové puzdro – fibróznu a synovialnu časť, vnútro-klbové štruktúry ako chrupavka, tekutina, menisky, ligamenty, voľné telesa, pliky a iné.

 

Diagnostická ultrasonografia muskuloskeletálneho systému

 

kol syn02Ultrasonografia muskuloskeletálneho systému je jedna z najpraktickejších zobrazovacích techník pre možnosť vykonania vyšetrenia v reálnom čase, opakovateľnosť vyšetrenia, pre vysoké diagnostické rozlíšenie (0,1mm), biologickú neinvazivitu a dobrú tolerabilitu pacientom.

Pri sonografii využívame prienik a odraz ultrazvuku (mechanické vlnenie) v rôznych tkanivách, na rozdiel od ionizačného žiarenia pri Rtg alebo CT vyšetrení (nie sú vhodné na časté opakované použitia vzhľadom na vedľajšie účinky). Táto „neškodnosť“ ultrazvuku predurčuje k vhodnej vyšetrovacej technike na mäkké tkanivá po povrch kosti a chrupavky, ktoré sú dobre zobraziteľné.

Ultrasonografia s vysokou rozlišovacou schopnosťou, možnosťou vizualizácie morfologických a funkčných zmien je vhodná na objektivizáciu (kvantifikáciu), ktorú nevieme dosiahnuť každodenným fyzikálnym vyšetrením.

Ultrasonografiu muskuloskeletálneho systému nepoužívame ako jedinú zobrazovaciu techniku ale ako vhodný doplnok k Rtg eventuálne CT, MR vyšetreniu. V dnešnej dobre nie je ešete vyvinutá len jedna dokonalá, ideálna zobrazovacia technika pre mäkké a tvrdé štruktúry vhodná pre diagnostiku a priebežný monitoring terapie.

 

Dopplerové vyšetrenie muskuloskeletálneho systému

MSLJ04Dopplerov efekt je založený na fyzikálnom princípe rozdielnej odrazenej frekvencie od pohybujúceho sa objektu. Odrazené vlnenie od približujúceho sa objektu ku sonde má vyššiu frekvenciu ako odrazené vlnenie od vzdiaľujúceho sa objektu od sondy.

Ku klinickému využitiu funkcie Doppler v ortopedickej praxi patrí diferenciálna diagnostika akútnych a chronických zápalových procesov, benígnych a malígnych tumorov, neoangiogenézy v zmysle reparačných, regeneračných, degeneratívnych a reumatických procesov, kde môžeme hodnotiť aj veľmi nízke prietoky až stázu krvi.

 

 

 

Ultrasonografická intervenčná procedúra

inter ant03V reálnom čase sonogafickou vizualizáciou ihly v cieľovom tkanive rozširujeme možnosti ultrasonografie aj o liečebné zákroky. Ultrasonografia poskytuje možnosť navigovaných výkonov, ktoré je za bežných okolností problematické vykonať. Ultrasonografická intervencia môže byť diagnostická, terapeutická alebo zmiešaná.

V diagnostickej časti sledujeme priebeh artrocentézy alebo punkcie s aspiráciou tekutiny. Ultrasonografia nám umožňuje staticky aj dynamicky presne lokalizovať postavenie ihly vo vzťahu k cieľovému tkanivu a patologicko-anatomickým prekážkam s možnosťou korekcie postavenia ihly pod kontrolu ultrasonografie.

V terapeutickej časti sledujeme správny priebeh a lokalizáciu instilovaného liečiva, zavedenie katetrového drenu alebo postavenie ihly pri výkone (napríklad needlingu, laváž). Najčastejšie muskuloskeletálne intervencie sú biopsia, artrocentéza, punkcia s aspiráciou, needling, laváž, instilácia liečiva, perkutánna tenotomia a perkutánna parciálna fasciotómia a fenestrácia.

Terapeutická ultrasonografia intervencia zahŕňa aplikáciu liečiva do zvoleného miesta pod ultrasonografickou navigáciou. Množstvo liečiva závisí od veľkosti cieľového ložiska (kĺb, burza, cysta a iné) a stupňa aktivity ochorenia.

Možnosť v reálnom čase pozorovať aspiráciu nám umožňuje aplikovať menšie množstvo liečiva, nakoľko celá dávka ide do presne zacielenej lokality a nie mimo cieľového miesta.

Štandardne bez použitia sonografu sa pri podávaní injekčnej terapie riadime palpačne podľa anatomických štruktúr. Problematická sa stáva aplikácia pri malých rozmeroch a hlboko uložených štruktúrach. Niektoré zdroje uvádzajú až v 50-70% nesprávne podanie injekcií do kĺbu podávaných „naslepo“ . Ultrasonografická navigovaná aplikácia zjednodušuje podanie a minimalizuje podanie liečiva paralezionálne. Aj napriek výhodám nepatrí ešte ultrasonografická navigácia k rozšírenej procedúre v ortopédií.

Needling pod kontrolou ultrasonografu využívame na uvoľňovanie, dekompresiu a rozpúšťanie depozitov kryštálov v tkanivách, rozrušovanie jazvovitých zrastov a na oživenie málo vaskularizovaných tkanív s cieľom okrvaviť ich s následným urýchlením reparačných procesov.  

 

Ultrasonografický monitoring terapie

LCA-d1Ultrasonograficky monitoring je novou metódou využitia ultrasonografu a pozostáva z použitia najmä B módu a funkcií Doppler. V B mode hodnotíme viac dynamiku morfologickú a funkciami Doppler viac dynamiku aktivity resp. prekrvenia.

Úlohou ultrasonografického monitoringu terapie je objektívne zhodnotiť dynamiku a efekt terapie, stav remisie alebo progresie pričom sa nespoliehame iba na subjektívny stav pacienta a fyzikálne vyšetrenie. Podľa ultrasonografického výsledku sa rozhodujeme pre pokračovanie, zmenu alebo jemnú reguláciu liečby.

 

Vývoj a ďalšie vzdelávanie

Ultrasonografia muskuloskeletálneho systému je jedna z rýchlo rozvíjajúcich sa zobrazovacích techník vďaka pokrokom v softvérovom a hardvérovom vybavení. V spolupráci so Slovenskou zdravotníckou univerzitou pravidelne organizujeme ultrasonografické kurzy a workshopy muskuloskeletálneho systému s medzinárodnou účasťou.

850ca

Hitachi Aloka Arietta 850 umožňuje okrem posudzovania morfologických zmien aj funkčné zmeny statickým a dynamickým vyšetrením. Následne pod kontrolou sonografu, formou intervencie, odoberáme presne z miesta ložiska vzorku na vyšetrenie eventuálne zavádzame do ložiska farmakum.

Takýto kvalitný prístroj a skúsený lekár môže v prvej fáze vyšetrenia nahradiť CT a MR vyšetrenie. Informácie získané sonografickým vyšetrením a prípadne  paralelne s vyšetrením CT a MR umožňuje podstatne lepšiu prípravu a vykonanie konzervatívnej alebo operačnej liečby. Následne po úspešnej operácii alebo konzervatívnej liečbe vykonávame ultrasonografický monitoring liečby ktorý podľa nálezov umožňuje skrátiť rehabilitáciu a návrat pacienta do bežného života.

Najväčšia prednosť je vysoká rozlišovacia schopnosť prístroja až 0,1mm.

Doppler umožňuje farebné znázorňovanie na troch úrovniach- color doppler , power doppler, E- flow   a tiež objektivizáciu prietokov s grafickým a akustickým výstupom.

Hitachi Aloka Arietta 850 je vybavená najcitlivejším doplérom – E- flow  ktoré súčasné prístroje ponúkajú. Umožňuje topografické znázornenie krvného toku aj cievneho systému s  pomalými rýchlosťami.

 

ŠPECIALIZOVANÁ ORTOPEDICKÁ AMBULANCIA

Vajnorská 40, 83104 Bratislava

(poliklinika Vajnorská)

+421 2 44451102, +421 905658112

qr ort1